چاپ کردن این صفحه

تاریخ آغاز کلاس های ترم یهار

تاریخ آغاز کلاس های ترم یهار

 

 

تاریخ شروع کلاس های ترم بهار آراکس.آناهیت به شرح ذیل می باشد :

شروع کلاس های واحد دختران چهارشنبه 1397/01/15

شروع کلاس های واحد پسران پنجشنبه  1397/01/16

شروع کلاس های واحد آناهیت  روز های زوج:1397/01/15

شروع کلاس های واحد آناهیت  روز های فرد1397/01/16